ReligieNU

De_Ware_Jacob_3e_jaargang_nr._16_16_januari_1904_Tekening_van_Albert_Hahn

Abraham Kuyper en de Joden

In 1884 verscheen van de hand van Dr. A.Kuyper het Traktaat van de Reformatie der Kerken aan de zonen der reformatie hier te lande op Luthers vierde eeuwfeest. Volksuitgave, Amsterdam Hoveker & Zoon. Op bladzijde 160 van dit traktaat het volgende: ” Aan den Christus moest de synagoge zich of oprichten of den dood eten, en ze deed het laatste. Want toen het Sanhedrin gevonnisd, en de priesters het volk opgehitst, en de mannen uit dat volk het ” Kruist, kruist hem” en de vrouwen het: ” Zijn bloed kome over ons!” geroepen hadden, toen ging de Geest des Heeren bedroefd uit de kerken dezer Synagogen weg, om er Satan’s geest in te laten trekken. Zoo werd de kerk der Joden een synagoge des Satans, of wat wij noemen zouden: een valsche kerk. Dagblad Trouw 01/07/1998: ” De zending onder de Joden moet niet het maken van een enkele proseliet bedoelen; iets, waarvoor geen afzonderlijke zending nodig is; maar wel het rabbinistische wezen in zijn hartader aantasten, en daartoe, met dergelijke kennis gewapend, op dit netelige terrein den hoogmoed der Joden bestraffen door de Wet, en eerst waar die hoogmoed gebroken is de wonde helen door het Evangelie.” In zijn brochure Nederland en de Joden haalt Arnold Meijer, de treurige rooms-katholieke anti-semiet en landverrader, na de oorlog tot vier jaar gevangenis veroordeeld, met graagte Abraham Kuyper aan: ” Zeer terecht zegt Abraham Kuyper ( Om de oude Wereldzee, Dl. 1, p.319) De door velen gekoesterde verwachting, dat de Joden zich allengs door het volk, waaronder zij wonen, zullen assimileren, bleek een illusie.” De ” vader” van het fascisme in Nederland, prof. dr. Valckenier Kips tenslotte was een bewonderaar van Abraham de Geweldige. Van je vrienden moet je  het toch hebben?

Have your say